Pragniemy poinformować iż, VAO SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ NADZIEJKO, MARCIN MIKAS realizuje projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki VAO poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych usług” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020. W dniu 25.04.2017 r. podpisaliśmy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości umowę nr. RPLU.03.07.00-06-0280/16-00 na dofinansowanie ww. projektu.

Celem projektu jest wdrożenie do działalności gospodarczej spółki VAO innowacyjnych rozwiązań, które w rezultacie doprowadzą do wprowadzenia na rynek usługi tworzenia wirtualnego odwzorowania sieci napowietrznej polegającej na pozyskiwaniu i przetwarzaniu przestrzennych informacji geodezyjnych w obszarze przebiegu sieci elektroenergetycznej przez obszary leśne i parkowe.

Wartość projektu

3 111 900,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

1 315 600,00 PLN

Projekt UE